امنیت اطلاعات تاریخ بارگذاری : 1395/1/28 شنبه

امنیت اطلاعات

اطلاعات یک دارایی است که همانند سایر دارایی های مهم برای فعالیت های کاری یک سازمان بسیار اساسی است. امنیت اطلاعات در واقع محافظت از اطلاعات در برابر طیف وسیعی از تهدیدات است که با هدف تضمین استمرار فعالیت های کاری ، به حداقل رساندن ریسک های کاری و به حداکثر رساندن میزان بازده سرمایه گذاری ها و فرصت ها صورت می پذیرد.
 
تعداد بازديد: 207
 
امتیاز دهی