دوستی تاریخ بارگذاری : 1395/1/22 يكشنبه

دوستی

روح جمعی انسان, او را به مهرورزی و دوستی و رفاقت میکشاند. بهره گیری از یاری و کمک دوستان در زندگی نیز, میزان تحمّل مشکلات و توفیق دستیابی به اهداف را بیشتر می کند و برای انسان پشتوانه به شمار می آید.
 
تعداد بازديد: 232
 
امتیاز دهی